Rättsskydd

 

RÄTTSSKYDD

Privatpersoner

Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring för bil. Hur rättsskyddet fungerar och vad det täcker framgår av Dina försäkringsbrev eller därtill hörande försäkringsvillkor. Ett vanligt krav från försäkringsbolag är att tvisten ska avse värde som överstiger ett halvt prisbasbelopp för att Du ska kunna få utnyttja Din rättsskyddsförsäkring. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.

Rättsfrågor som har samband med Ditt arbete eller vårdnadsfrågor o dyl. som uppstår i samband med äktenskapsskillnad eller upplösning av samboförhållande brukar normalt exkluderas från Din rättsskyddsförsäkring. Likaså frågor som skall prövas av olika nämder, exempelvis hyresnämnden. Under vissa omständigheter kan du dock beviljas statlig rättshjälp, se mer härom under rubriken ”Rättshjälp”.

Som privatperson ska Du i första hand utnyttja rättsskyddet i dina försäkringar om du hamnar i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp.

Rättsskyddet täcker normalt en ombudskostnad på mellan 100.000 – 200.000 kr och försäkringen täcker i de flesta fall 80 % av gällande timkostnadsnorm för rättshjälp, vilket för 2018 är 1 359 kr per timme exklusive moms. Undantagsvis har jag noterat en självrisk på 25 %. Vad som gäller för Dig framgår av Ditt försäkringsbrev.

Ytterligare information rörande rättsskyddet kan Du få av Ditt försäkringsbolag och/eller av mig per telefon eller via e-post.

Företag

Företag som har företagsförsäkring har oftast även rättsskydd. Rättsskyddsförsäkringen täcker belopp uppgående till 4 eller 5 prisbasbelopp. Företaget har att betala en självrisk som normalt ligger på cirka 20 % av kostnaden. Självrisken är avdragsgill i rörelsen. Om företaget är mervärdesskattepliktigt har företaget att betala moms på hela ombudskostnaden.

Trafikskador

I de flesta fall vid skadereglering på grund av trafikskada ersätter försäkringsbolaget hela Din ombudskostnad.