Arbetsrätt

 

Arbetsrätt

Advokatbyrån hjälper Dig i situationer där Du har frågor om anställningsförhållanden och avtal. Byrån kan även hjälpa till med att upprätta anställningsavtal.

Skulle tvist uppstå (arbetstvist) kan byrån biträda Dig eller Ditt företag i domstol.

Med arbetstvist förstås en tvist som avser förhållandet mellan arbetsgivare eller arbetstagare. Som arbetstvist anses i princip varje tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare som har sin grund i ett anställningsförhållande. Även fråga om det föreligger ett anställningsförhållande eller inte sorterar under begreppet arbetstvist.

Viktiga lagar inom arbetsrätten är lagen om anställningsskydd (LAS) som innehåller allmängiltiga reglerna om arbetstagares skydd mot obefogade uppsägningar mm och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) som innehåller regler dels om arbetsfred, dels om arbetstagarnas rätt till medinflytande genom sina fackliga organisationer.

En sak inom arbetsrätten som komplicerar är att det dels ofta rör sig om relativt korta tidsfrister när man skall vidta olika åtgärder och dels att det under begreppet arbetsrätt sorterar närmare 50 olika lagar och förordningar.

Här skall nämnas några som mina klienter berörts av i olika förhandlingar.

Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Semesterlag (1977:480)

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Arbetstidslag (1982:673)

Lönegarantiförordning (1992:501)

Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Jämställdhetslag (1991:433)

Advokatbyrån biträder såväl anställda som mindre och medelstora arbetsgivare i frågor om giltighet av uppsägning och avsked, semesterersättning, arbetsgivares kvittningsrätt, etnisk diskriminering i arbetslivet samt frågor om allmänt och ekonomiskt skadestånd i samband med uppsägningar och avskedande mm.

 

DSC07040