Avtals- och köprätt

 

Avtals- och köprätt

Avtals- och köprätten utgör en traditionell gren inom affärsjuridikens område och är mycket omfattande. Affärstransaktioner föregås av att två eller flera parter träffar avtal, uttryckligen eller konkludent (genom praktiskt handlande).

Advokatens roll inom avtalsrätten kan vara att bl.a. biträda någon av parterna vid avtalsförhandlingar samt att upprätta skriftliga avtal. Till detta kommer att advokaten kan behöva biträda en part av den anledningen att avtalsvillkoren av olika skäl senare inte efterlevs.

Exempel på avtal som kan kräva biträde av en advokat är bl.a. avtal om köp och försäljning av bolag eller rörelser, samarbetsavtal, aktieägaravtal, nyttjanderättsavtal, distributionsavtal i olika former, licensavtal, standardavtal rörande olika områden, avtal rörande försäljning av varor och tjänster, avtal om leverans/köp av egendom, leasingavtal, fastighetsavtal, mm.

Flera av avtalen kan fordra stort arbete som till exempel inledande och avslutande förhandlingar, utövande av köparens undersökningsplikt enligt köplagen (s.k. Due Diligence). Ansvarsfrågor behöver preciseras och rimliga garantier kan behövas. Avtalen och dess innebörd kan behöva förklaras och genomgås.

Advokatbyrån biträder regelmässigt olika klienter i förhandlingsskedet och med upprättande av olika avtal.

Byrån biträder klienter i ett flertal avtals- och köprättsliga mål som handläggs i olika domstolar. Exempelvis bil- och båtköp som av olika skäl blivit tvistiga. Det kan röra sig om prisavdrag, fullföljd av köp, hävning mm.

 

2521437930