Bolagsrätt

 

Bolagsrätt

Det finns olika sorters bolag. De vanligaste är enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag

Ett enkelt bolag föreligger, om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger.

Handelsbolag föreligger, om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har förts in i handelsregistret

Kommanditbolag är ett handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mera än han har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. En sådan bolagsman kallas kommanditdelägare. Annan bolagsman i kommanditbolaget kallas komplementär.

Ett handelsbolag men inte ett enkelt bolag kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Till skillnad mot vad som gäller för aktiebolag, måste ett handelsbolag bildas av mer än en person.

Regler om enkla bolag, handelsbolag och kommanditbolag finns i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

Aktiebolag

Kännetecknande för aktiebolaget är att dess verksamhet bedrivs utan att delägarna (aktieägarna) är personligt ansvariga för bolagets skulder. I stället ska bolaget ha ett visst aktiekapital som säkerhet för bolagets skulder. I ett s.k. privat aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 50.000 kr och i ett s.k. publikt aktiebolag till minst 500.000 kr. Aktiebolag ska registreras hos Bolagsverket. Regler om aktiebolag finns i aktiebolagslagen. Från och med 1 januri 2006 har en ny aktiebolagslag trätt i kraft (2005:551).

Bolagsrätten omfattar bl.a. grundande av bolag, planering av bolagsform, upprättande av bolagsavtal samt i framförallt aktiebolagsärenden även koncernstrukturer, aktieemissioner, d.v.s. införskaffande av kapital till bolaget , utdelning till aktieägarna samt fördelningen av ansvar och uppgifter i bolag.

Fördelar och nackdelar med olika bolag.

Enkla bolag, handelsbolag och kommanditbolag kräver ingen kapitalinsats och kan vanligtvis registreras och startas inom någon eller några veckor.

Aktiebolag kräver kapitalinsats om minst 50.000 kr men i gengäld svarar inte ägarna enligt huvudregeln personligen för aktiebolagets skulder.

När det gäller enkla bolag och handelsbolag svarar bolagsmännen solidariskt för bolagets förpliktelser. Detta innebär att en bank exempelvis kan kräva vilken som helst av handelsbolagsmännen på betalning av hela handelsbolagets skuld. Bolagsmännens ansvar är primärt och solidariskt med bolaget.

Företagsöverlåtelser är vanligtvis förknippade med affärsmässiga och juridiska frågor som både köpare och säljare har att ta ställning till. Advokatbyrån samarbetar med en Företagsmäklare som har stor erfarenhet av företagsmäkleri. När de juridiska frågorna blir  komplicerade biträder advokatbyrån Dig men oftast handlägger Företagsmäklaren ärendet på egen hand. På så sätt blir det oftast mest fördelaktig för Dig.

En viktig del inom bolagsrätten, när det rör sig om flera som tillsammans skall driva verksamhet, är upprättande av avtal mellan delägarna. Vanligast är s.k. aktieägaravtal.

Exempel på aktieägaravtal som byrån upprättat innehåller följande underrubriker.

1. Bolaget och dess verksamhet; 2. Styrelse; 3. Firmateckning; 4. Enighet vid vissa beslut; 5. Konkurrens; 6. Hembud, förköp, exit mm; 7. Inlösen av aktier vid parts avtalsbrott; 8. Parts obestånd; 9. Dödsfall; 10. Bodelning; 11. Långvarig sjukdom eller anställningen upphör; 12. Fördelning vid hembud, inlösen och förköp mm; 13. Värdering; 14. Pantsättning av aktier; 15. Avtalstid och avtalets upphörande

 

Stiftelser

En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Stiftelsens egendom skall anses vara avskild när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet. Utmärkande för en stiftelse är att den saknar ägare. En stiftelse har egen rättskapacitet och kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter. För en stiftelses förpliktelser svarar endast stiftelsens tillgångar, såvitt inte styrelsen eller förvaltaren för en stiftelse genom misskötsel ådrar sig personligt betalningsansvar. Regler för stiftelsen finns i Stiftelselagen (1994:1220)

 

Ekonomiska föreningar

En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar som konsumenter eller andra förbrukare, som leverantörer, med egen arbetsinsats, genom att begagna föreningens tjänster, eller på annat liknande sätt. En ekonomisk förening skall registreras och har egen rättskapacitet och kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter. För en ekonomisk förenings förpliktelser svarar endast föreningens tillgångar, men även i detta fall kan personligt ansvar förekomma. En ekonomisk förening saknar eget vinstsyfte. I lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar finns reglerna för dessa föreningar.

 

Bostadsrättsförening

Även bostadsrättsförening är en ekonomisk förening men denna har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättsförening skall vara registrerad och regler för bostadsrättsföreningar finns i både Bostadsrättslagen (1991:614) och lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

 

Ideella föreningar

För ideella föreningar finns ingen särskild lag.

En ideell förening som är allmännyttig är skattemässigt gynnad och befriad från skyldighet att betala inkomstskatt och moms. De ideella föreningar som omfattas av denna skattefrihet är sådana som uteslutande eller så gott som uteslutande bedriver allmännyttig verksamhet. Här kan nämnas föreningar som främjar religiösa, politiska, konstnärliga eller idrottsliga ändamål. Föreningarna måste också i princip vara öppna för allmänheten och de måste bedriva en verksamhet som kostnadsmässigt svarar mot avkastningen av deras tillgångar.

Ideella föreningar lyder emellertid under flera lagar, exempelvis anställningsskyddslagen, köplagen, bokföringslagen, konkurslagen och olika skattelagar dessutom finns flera rättspinciper och rättsfall som påverkar och har betydelse för ideella föreningar.