Brottmål

 

BROTTMÅL

Regler om brott och straff hör oftast till de som är mest uppmärksammade. Advokat Bengt Bråstad har vid ett flertal tillfällen förordnats som offentlig försvare.

Av rättgångsbalkens 21 kap framgår bland annat i 7 § att försvarare med nit och omsorg skall tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning och att han så snart han kan genom överläggning med den misstänkte förbereda försvaret. Av 8 och 9 §§ framgår att försvarare under förundersökningen och målets behandling på olika sätt kan biträda den misstänkte samt att den som är anhållen eller häktad har rätt att i enrum samtala med sin försvarare.

Till offentlig försvarare förordnas normalt advokat.

Det finns många lagregler som gäller vid försvararuppdraget och för advokat tillkommer regler som finns angivna i stadgarna för Sveriges advokatsamfund. Uppdraget är komplicerat och litteraturen härom är rik.

Mina uppdrag på senare tid har oftast avsett s.k. ekobrott. Härmed förstås ekonomisk brottslighet som till exempel bokföringsbrott och skattebrott men även annan brottslighet som exempelvis trolöshet mot huvudman, penninghäleri och mutbrott.

Om Du behöver akut rådgivning och/eller hjälp kan Du ringa på byråns jourtelefon 070 8 21 51 21.