Entreprenadrätt

 

Entreprenadrätt

Entreprenadjuridiska frågor kräver i regel en mycket god kännedom om regelsystemet och om gällande entreprenadavtal. Parter kan efterfråga biträde vid upprättande av komplicerade entreprenadavtal och frågor rörande upphandling. Svårlösta tvister kan uppstå mellan beställare och entreprenörer samt mellan entreprenörer och underentreprenörer avseende frågor om bl.a. förseningar och fel i utfört arbete.

Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. De nya reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen. Från 1 juni 2014 träder nya lagen om färdigställandeskydd i kraft som bl.a. ersätter lagen om byggfelsförsäkring. Den nya lagen innebär att om en näringsidkare åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser en- eller tvåbostadshus (småhus), ska det vid bl.a. nybyggnad och tillbyggnad finnas ett färdigställandeskydd, som består av en försäkring eller en bankgaranti.

Färdigställandeskyddet ska omfatta skälig ersättning för extra kostnader för att bl.a. slutföra arbetena och för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen. Vid småhusentreprenad skall slutbesiktning göras, om någon av parterna begär det. 

Dessa lagar ska alltid tillämpas när en konsument och en näringsidkare har avtalat om en småhus­entreprenad, oavsett vad konsumenten och näringsidkaren har kommit överens om.

En av de viktigaste bestämmelserna finns i 51 § konsumenttjänstlagen som stadgar:

Vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har avtalats om

1. arbetets omfattning,

2. priset eller grunderna för hur priset bestäms,

3. tiden för betalning, och

4. tiden för arbetets avslutande,

om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt.(196) Lag 2004:554.

För att en tjänst skall anses som “småhusentreprenad” krävs att arbetet avser en byggnad som skall inrättas till bostad för en eller två familjer. Byggnaden kan vara avsedd för permanent bruk eller för fritidsändamål, såväl friliggande som sammanbyggd med en annan byggnad. – En s.k. tredimensionell fastighet omfattas inte av KtjL. – Lagen gäller även s.k. delentreprenader, då ett småhus uppförs av flera näringsidkare som var och en har ett särskilt avtal med konsumenten. Med tillbyggnad avses åtgärder som syftar till att öka husets volym, horisontellt eller vertikalt; dock inte åtgärder av ringa omfattning och betydelse, t.ex. anordnande av en mindre veranda eller balkong. – Lagen tillämpas också på arbeten på s.k. komplementbyggnader, såsom garage och förråd i anslutning till bostadshuset; dock inte om arbetet enbart rör komplementbyggnaden. Se prop. 2003/04:45 s. 131.