Fastighetsrätt

 

Fastighetsrätt

Köpekontrakt avseende överlåtelse av kommersiella fastigheter har kommit att bli mer och mer komplicerade och kräver i regel en fastighetsrättslig kompetens hos avtalsskrivaren. Rättsutvecklingen har lett till att såväl säljare som köpare av fastigheter i möjligaste mån försöker begränsa sina åtaganden. Frågor om miljöansvar har tillkommit och formuleringar om ansvaret måste skrivas in i köpekontrakten för att på ett effektivt sätt reglera ansvarsförhållandena.

Inom fastighetsrättens område faller även frågor rörande felansvaret efter en fastighetsöverlåtelse.

Regler om säljarens ansvar för faktiska fel i fastighet finns i 4 kap 19 § JB. Enligt dessa regler är säljaren ansvarig om fastigheten avviker från vad som kan anses utfäst. Även om någon utfästelse inte föreligger är säljaren ansvarig om fastigheten avviker från vad köparen med hänsyn till omständigheterna haft anledning räkna med vid köpet.

Komplicerade tvister kan uppstå och avtalsparterna kan behöva rådgivning inför val av lämpliga åtgärder.

Vid besiktningar anlitar byrån byggandsingenjörer som har många års erfarenhet av besiktningar och skadeutredningar. När byrån i samförstånd med Dig lämnat besiktningsuppdrag täcks normalt kostanden för besiktningen av Din rättsskyddsförsäkring

Under ämnesområdet faller även frågor rörande hyresförhållanden och tvister rörande hyresavtal.

Servitut

Fastighetsägare (tjänande fastigheten) får upplåta rätt för ägaren av annan fastighet (härskande fastigheten) att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk den tjänande fastigheten eller byggnad eller annan anläggning som hör till denna eller att råda över den tjänande fastigheten i fråga om dess användning i visst hänseende (servitut).

Servitut måste vara skriftligt och ange den härskande och den tjänande fastigheten samt ändamålet med upplåtelsen. Upplåtelse som inte uppfyller dessa föreskrifter har ej verkan som upplåtelse av servitut men kan ändå ha verkan som avtal om nyttjanderätt.

Bland exempel på servitut kan nämnas rätt att använda väg till och från sin fastighet eller rätt att använda brygga på annan fastighet.

Ett servitut måste vara till nytta för den härskande fastigheten.

Således inte enbart till nytta för ägaren till den härskande fastigheten.

Servitut bör skrivas in hos inskrivningsmyndighet, d.v.s. offentligt registreras så att servitut även gäller vid ägarbyte.

Rätt till fritidsfiske har ansetts kunna inskrivas som servitut, NJA 1976 s. 242.