Miljörätt

 

I den inledande paragrafen i Miljöbalken står bl.a. att bestämmelserna i balken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Miljöbalken innehåller bl.a. regler miljöskydd, naturvård, naturresurser, vatten, kemiska produkter, renhållning, hälsoskydd, straff- och skadeståndsbestämmelser.

Till miljörätt hör även andra lagar och förordningar som handlar om avfall, handel med utsläppsrätter, vattenverksamhet och jakt.

Byrån har flerårig erfarenhet av miljörättsliga frågor, såsom tillstånds- och tillsynsärenden enligt miljöbalken.

DSC08918