Offentligt biträde

 

Socialmål/tvångsomhändertaganden

 

Byrån har gedigen erfarenhet av mål enligt LVU, LVM, LPT, LRV och LSS. Byrån har även specialistkunskap inom socialförsäkringslagstiftningen.

LVU – lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

LVM – lag om vård av missbrukare i vissa fall

LPT – lag om psykiatrisk tvångsvård

LRV – lag om rättspsykiatrisk vård

LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

I mål som rör tvångsvård förordnar domstolen offentligt biträde för den omhändertagne. Är det ett barn som omhändertagits förordnas offentligt biträde även för vårdnadshavarna. Ett offentligt biträde är ett personligt juridiskt biträde som ska tillvarata klientens intressen och ge stöd och råd under processen. Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av staten.