Processrätt – tvister

 

Processrätt – tvister

Mellan företag och mellan privatpersoner händer det att konflikter av olika slag uppstår. Tvisten kan vara av såväl personlig som ekonomisk natur, allt ifrån vårdnadsfrågor rörande Ditt barn till lån som inte återbetalas, borgensåtaganden, fel i fastighet, varor Du beställt visar sig inte motsvara Dina förväntningar, uppsägningar och löndefordringar osv.

Kan tvister mellan olika fysiska och juridiska personer inte lösas (utomrättsligt) är man oftast hänvisad till domstol. Normalt är tingsrätt första instans. Andra ställen att slita tvister på kan vara skiljenämnd eller allmän förvaltningsdomstol med länsrätt som första instans. Sistnämnda kan röra sig om verkställighet av umgänge med barn enligt dom. Länsrätten handlägger annars huvudsakligen tvister och mål mellan det allmänna och personer, såväl fysiska som juridiska. Skattemål och socialförsäkringsmål är vanligt förekommande i länsrätt.

Tingsrätt 

I denna domstol domineras handläggningen av brottmål och tvistemål.

Brottmål inleds oftast med att åklagare åtalar någon för brott som framförallt beskrivs i brottsbalken, där de centrala straffrättsliga bestämmelserna finns. Av 1 kap. 1 § Brottsbalken framgår att brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. När ett brott har styrkts kan tingsrätten döma en person till olika påföljder; fängelse, sluten ungdomsvård, böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, samhällstjänst eller överlämnande till vård.

Tingsrätten har i brottmål att tillgodose allmänhetens intresse av rättssäkerhet och därför är denna process oftast offentlig och vem som helst kan sitta med under förhandling och lyssna utan att behöva uppge namn eller dylikt.

Tvistemål avser främst rättsregler mellan olika personer. Det kan vara olika privatpersoner och företag men även skadeståndsfrågor gentemot stat och kommun. Ett tvistemål inleds av att ena parten till domstol (käranden) lämnar in stämningsansökan mot den andre (svaranden). Efter skriftväxling kallar domstolen parterna till muntlig förberedelse. Vid detta möte har domstolen till uppgift att förbereda målet inför bevisupptagningen (huvudförhandlig). Vid första mötet verkar även ordföranden för en samförståndslösning s.k. förlikning mellan parterna. Om parterna inte kan komma överens bestämmer domstolen ett datum för huvudförhandling. Vid huvudförhandlingen får parterna framföra sina yrkanden och grunderna för dessa yrkanden. Därefter kan parterna och vittnen som kallats höras och handlingar kan genomgås, bevisningen. Efter detta avslutas förhandlingen med att parterna får möjlighet att slutföra sin talan, pläderingen. Några veckor därefter meddelar domstolen sitt avgörande.

Tingsrättens avgörande (dom eller ibland beslut) kan oftast överklagas till hovrätt och ibland även till Högsta domstolen. Möjligheten att klaga inskränks genom regler om prövningsrätt, vilket framförallt gäller överklagande till Högsta domstolen.

 DSC07096