Skadeståndsrätt

 

SKADESTÅND

Skadeståndets syfte är att sätta den som lidit skada i samma ekonomiska ställning som om skadan aldrig hade inträffat. I centrum för skadeståndsrätten står skadeståndslagen men även andra lagar finns inom skadeståndsrättens område, till exempel trafikskadelagen, produktskadelagen, brottsskadelagen och patientskadelagen med flera.

Vid skadestånd kan ersättning lämnas för person- och sakskada eller ren förmögenhetsskada.

Personskador är fysiska skador på den mänskliga kroppen. Den drabbade kan få ersättning för: Sjukvårdskostnader, inkomstförlust i samband med sjukskrivning eller framtiden i form av ideell ersättning för sveda och värk och om skadan blir bestående lyte och men samt olägenheter i övrigt.

Kränkningsersättning kan utgå vid överfall, misshandel eller andra brott mot person. Denna ersättning följer praxis i Brottsoffermyndighetens avgöranden.

Sakskador är skador på fast egendom och lösa föremål.

Ersättning kan omfatta: Sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning, stilleståndsförlust i näringsverksamhet mm.

Med ren förmögenhetsskada förstås i skadeståndslagen sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. Som exempel kan nämnnas ekonomisk förlust orsakad genom bedrägeri eller otillbörlig marknadsföring.

Staten och kommuner skall ersätta bl.a. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållas någon genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar.